ÁSZF

Használati feltételek
I. A használati feltételek tartalma
A jelen használati feltételek (Szabályzat) a Vernyik Tibor  ev. – hirdessmako.hu (székhely: 6900 Makó, József Attila u. 4. Nyilvántartási szám:58851386 ) Adószám: 48961185-1-26
1.     (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett hirdessmako.hu oldalon Hirdess Makó (továbbiakban Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a Szolgáltatóra, mind a Felhasználóra nézve kötelező.
2.    Felhasználónak minősül minden személy, aki megtekinti a Weboldalt, hirdetést helyez el, terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, vagy hirdetésre jelentkezik, illetve a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit.
3.    Hirdető olyan természetes, vagy jogi személy Felhasználó, akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé.
4.    Felhasználó az lehet, aki elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
5.    A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
6.    Szabályzat aktuális változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett “Használati feltételek” linkre kattintva érhető el.
7.    Bármely, hirdessmako.hu különböző weboldal (Facebook.com, Twitter., stb.), a hirdessmako.hu kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
8.    A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, és az annak elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
9.    A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői

1.    Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére apróhirdetéseik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére a Szolgáltató által üzemeltetett hirdessmako.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Felhasználó helyezi el apróhirdetéseit. A Felhasználó által elhelyezett képeket Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.
2.    A Weboldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A Weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások szolgáltatási díj ellenében érhetőek el. A Weboldalon történő minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.
3.    Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldalon elhelyezett hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.
4.    A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztattató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.
5.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felel minden, a Felhasználó által a Weboldalon elhelyezett adatért, képért, hirdetésért, információért stb. (továbbiakban: Tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.
6.    Szolgáltató nem garantálja a Weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a Weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.
7.    Szolgáltató a Weboldal és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.
8.    Felhasználó által elhelyezett tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott található tartalomért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani, és a tartalom közzétevőjétől felmerült kárának megtérítését követelni. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.
9.    Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.
10.    Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.
11.    A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

III. A Szolgáltatás igénybevétele
1.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja.. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
2.    A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható
3.    Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, és/vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;
4.    Tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

IV. Adatszolgáltatás
1.    A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében a Felhasználó által apróhirdetés feladásakor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül az apróhirdetés Weboldalon történő megjelenésével egy időben.
2.    A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mail cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.
3.    A Weboldalon elérhető szolgáltatások közül a Szolgáltató az alábbiakat díjmentesen nyújtja: regisztráció, apróhirdetés feladása, értesítő levél küldése, RSS hírfolyam biztosítása, kedvenc apróhirdetések gyűjtése, közvetett üzenetküldés a hirdetőnek.
4.    A díjköteles szolgáltatások listáját a szolgáltatási díjakkal együtt a Díjtáblázat tartalmazza. A Felhasználó az online megjelenő apróhirdetések kiemelése esetén az ezzel kapcsolatos díjakat a Weboldalon keresztül bankkártyával egyenlítheti ki. A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai cégünkhöz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. További információk a Barion által nyújtott fizetési szolgáltatásról. A Szolgáltató bármikor jogosult a Díjtáblázat egyoldalú módosítására.
5.    A Szolgáltató on-line adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a Felhasználók apróhirdetéseiről és egyenlegéről.

V. Az apróhirdetések tartalma
1.    A hirdessmako.hu kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:
o    veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
o    gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
o    alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
o    lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
o    hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
o    hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
o    olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
o    szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
o    emberi szerv, szövet;
o    engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugós kés, ólmosbot, gumibot, bokszer, elektromos sokkoló, vipera, nuncsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);
o    értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
o    hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
o    kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
o    bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
o    egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
o    vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
o    aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
o    TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
o    olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
o    online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
o    személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. Facebook, Twitter, GMail, , stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
o    minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
2.    Tiltott továbbá:
o    bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a hirdessmako.hu vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve amely befolyásolhatja a hirdessmako.hu vagy a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,
o    olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;
o    az állás kategóriában olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidőben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös tekintettel a más weboldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő távmunka ajánlatokat tartalmazó hirdetések feltöltése;
3.    Az Állás kategóriában kizárólag konkrét, valós állásajánlat, és egy apróhirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethető meg. Amennyiben az apróhirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mailcíme), a Felhasználó szavatosságot vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel.
4.    Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely:
o    franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;
o    válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
o    bűncselekményre felbujtást valósít meg;
o    nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
o    súlyos vagy széles körű ellenállást vált vagy válthat ki;
o    becsmérlő vagy megalázó;
o    faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
o    nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál, stb.
5.    Egy adott apróhirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a Szolgáltatás keretein belül, és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott Felhasználó által a Weboldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a Szolgáltató megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.
6.    Az apróhirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy videó fájl tartalmak feltöltésére. Ezek kizárólag az adott apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.
7.    A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött videók vagy képek eltávolítására. Az egyéb Felhasználói Tartalmak eltávolítása a Szolgáltatótól kérhető az apróhirdetéseknél található „Jelentem” menüpont segítségével.

VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
1.    Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
2.    A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
3.    A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

VII. A Szerződés megszűnése
1.    A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy a Szolgáltatás oldalainak alján elérhető Kapcsolat linken keresztül jelzi ezt az igényét Szolgáltató felé. Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.
2.    Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstől számított 6 hónapon át nem látogatja, Szolgáltató jogosult a regisztrációt és vele együtt a felhasználói adatokat, a feladott apróhirdetéseket valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleget törölni. Szolgáltató a törlést megelőzően figyelmeztető levelet küld a regisztráció során megadott e-mail címre.
3.    Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
4.    A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.
5.   A szolgáltatónak jogában áll eldönteni, hogy a feladott hirdetés  megjelenhet-e.
      A hirdetés megjelenéséig a szolgáltató visszatéríti a hirdetés díjat, egyéb fizetés nem lehetséges.

Általános szabályok

1. A Reklámközzétevő kezelésében lévő nyomtatott és internetes felületeken megjelenő hirdetés közzétételére a hirdetést megjelentetni kívánó személy (továbbiakban: Megrendelő vagy Reklámozó ) és a Reklámközzétevő között létrejött, a reklám közzétételére irányuló Reklámközzétételi Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) alapján kerülhet sor.

2. Jelen ÁSZF szerint „Szerződésnek” minősül minden olyan írásban (levél, e-mail útján - amennyiben ezeket a Megrendelő arra jogosult képviselője azonosítható módon visszaigazolta) megkötött megállapodás, amelynek alapján a Reklámközzétevő hirdetés közzétételére, a Megrendelő pedig hirdetési díj megfizetésére köteles. A „Szerződés” a Felek közötti egyedi szerződéssel vagy keretmegállapodással jön létre.

3. Felek a „Szerződésben” szabályozzák a konkrét hirdetések közzétételének, a hirdetési díj megfizetésének, valamint a Reklámközzétevő által nyújtott konkrét engedmények feltételeit.

4. Jelen Feltételek valamennyi „Szerződésre” irányadóak, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen eltérés esetén a „Szerződésben” írásban rögzítettek értelemszerűen irányadóak.

Az ÁSZF-re – amennyiben itt nem kerülnek említésre, úgy a

 • Grtv: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • Fttv: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. Törvény
 • Tpvt: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
 • Ekertv: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 • Infótv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • GDPR: az Európai parlament és a tanács 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2014. évi V. törvény, vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

  Barion - Ingyenes, kényelmes, gyors, biztonságos fizetés bankkártyával vagy prepaid egyenlegről.
  Mit jelent a BARION™?

  A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

  A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  Fizess kényelmesen bankkártyával

  A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

  Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

  Fizetéshez használhatod:
      Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
      Visa vagy Electron bankkártyádat
      Amex bankkártyádat

  Fizess kényelmesen bankkártya nélkül

  Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.
  Ingyenes

  A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad.Nincs havi díj sem.
  Kövesd vásárlásaidat

  A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz

  Első a biztonság
  A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja: